Drobečková navigace

Úvod > O nás > Integrovaná politika > Politika jakosti, životního prostředí a BOZP

Politika jakosti, životního prostředí a BOZP

 

ČKV Praha s.r.o.

 


Valná hromada ČKV Praha s.r.o. vycházejíc z obchodní strategie stanovené vedením společnosti na základě:

 • analýzy požadavků specifikovaných a sdělovaných klíčovými zákazníky podle jednotlivých druhů poskytovaných     výkonů,
 • posouzení krátko- a střednědobého vývoje trhu prováděných při obchodní činnosti,

schválila a dne 10.12.2010 vyhlásila politiku jakosti, životního prostředí a BOZP, jejímž záměrem je udržet a zlepšit dosažené tržní pozice ve výstavbě a rekonstrukci vodovodů a kanalizačních řadů a současně zvyšovat podíl bezvýkopových technologií šetrných k životnímu prostředí, takto:

 1. 1. Zkvalitnit propojení systémů managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce a zvyšovat povědomost pracovníků o těchto systémech. Rozšířit integrovaný systém managementu o systém společenské odpovědnosti podle SA 8000 2008
 2. 2. Plnit požadavky platné legislativy a zákazníků, s důrazem na jakost, ochranu životního prostředí a BOZP a minimalizovat negativní environmentální dopady a bezpečnostní rizika způsobené vlastní stavební činností .
 3. 3. Optimalizovat organizaci s cílem zvýšit a udržovat její konkurenceschopnost.
 4. 4. Propagovat a využívat materiály a technologie, které odpovídají dosaženému stupni vědecko-technického rozvoje, požadavkům na životní prostředí a zlepšování podmínek pro bezpečnost práce, se závazkem k prevenci znečišťování životního prostředí a eliminaci bezpečnostních rizik a k neustálému zlepšování.
 5. 5. Cílenými investicemi do oblastí lidských zdrojů, infrastruktury a pracovního prostředí splňovat požadavky zainteresovaných stran na kvalitu, životní prostředí bezpečnost a hospodárnost realizovaných zakázek při dodržování zásad společenské odpovědnosti organizace.
 6. 6. Rozšiřovat činnost společnosti o nové technologie, zejména o technologie šetrné k životnímu prostředí (bezvýkopové technologie).

 

Vedení společnosti se k podpoře politiky jakosti a životního prostředí zavazuje:

 • ročně přezkoumávat politiku jakosti, životního prostředí a BOZP a vyvést z ní hodnotitelné cíle jakosti, životního      prostředí a BOZP a seznamovat s nimi všechny pracovníky,
 • vypracovat programy k naplnění cílů jakosti, životního prostředí a BOZP, stanovit parametry, monitorovat je a    měřit, plánovat a zajišťovat zdroje a učinit vše pro splnění cílů.

Od pracovníků společnosti vedení očekává:

 • disciplinovaný a důsledný přístup ke všem činnostem souvisejícím se zakázkami a se zajišťováním plnění  požadavků SIM podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001a OHSAS 18001 a SA 8000
 • povědomí odpovědnosti za jakost vlastní práce kontrolou jejích výsledků před postoupením zákazníkovi nebo  spolupracovníkům,
 • aktivní účast na zlepšování činností společnosti podáváním námětů určených členům vedení společnosti.